Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / Първи научни резултати по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   
3
 
Първи научни резултати по проект
„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност, представи първите си научни резултати на три форума в страната.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Една година след началото на проекта, научните колективи представиха първите си разработени технологии пред българска и международна аудитория.

Тeхнологията за детоксикация на води, съдържащи токсични замърсители, предлага създаване на алгоритъм за следене на токсичните замърсители в пречиствателните станции. Разработена от екипа на Биологическия факултет на СУ, технологията вече е съгласувана с асоциирания партньор по проекта „Софийска вода“ АД, с когото се предвиждат по-широки съвместни дейности на базата на тази технология, а именно проучване на миграцията на токсичните замърсители от съответните колектори до пречиствателната станция и там активизиране на процеса на тяхното елиминиране. „Софийска вода“ АД е готова да инвестира в тази технология, защото тя допринася за разрешаването на критичен проблем. Вече има и действащ договор със „Софийска вода“ АД, който се нарича „От живата вода до кръговата икономика“, където са включени тези елементи на изследване на технологията. Сключен е и договор със Столичното предприятие за третиране на отпадъци, по силата на който в пречиствателната станция за инфилтратни води от сметището на Столично предприятие за третиране на отпадъци ще се внедряват процеси на детоксикация на токсичните замърсители, които излизат от сметищните води и пречат на пречиствателната станция да работи.

Още една технология е насочена към решаване на проблемите с токсичните замърсители. Тя включва предтретиране и следтретиране с йонизираща плазма- т.е. преди да влязат в биологичното пречистване, водите се обработват с йонизираща плазма, за да се намали концентрацията на токсичните замърсители. След биологичното пречистване водите отново се третират с йонизираща плазма за пълно елиминиране на останалите в тях токсични замърсители. Разработката е съвместна на екипите на Физическия и Биологическия факултети на СУ. Засега тя се финансира съвместно от проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ и проект по ФНИNo DN08/8, 2016.

1-12-06-19
2-12-06-19
Биобасейн на Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води „Кубратово“. Именно към тези съоръжения са насочени детоксикационните технологии описани на горната фигура
Технологията на екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия, партньор по проекта Clean&Circle, предлага довършване на пречиствателния процес с помощта на водорасли (алги), които елиминират азота и фосфора от пречистените води. Тук идеята е в софийската градска пречиствателна станция да се вгради допълнително елиминиране на замърсители. Същият подход може да се използва и в другите пречиствателни станции в страната.
3-12-06-19

Тези три технологии бяха представени на събитие, организирано от Столична община, асоцииран партньор по проекта Clean&Circle, в рамките на международна среща по проект „Кръгова икономика“ по програма Интеррег. Проектът цели да идентифицира основните играчи на територията на България, които имат интерес да въвеждат технологии за кръгова икономика, да ги свърже и да отнесе цялата информация към административно-отговорните лица (кметове, заместник-кметове и др.) които да интегрират политики и технологии в програмите за развитие на общините и по-конкретно за оползотворяване и рециклиране на отпадъците и пречистване на водите. На срещата присъстваха представители на бизнеса, представители на управлението на общините, както и представители на други центрове за компетентност от страните-участници в проекта на Столична община. Освен българските разработки, бяха представени технологични решения от Великобритания и Италия, с различна степен на готовност, с цел обмен на добри практики и търсене на потенциални възможности за внедряване.

Описаните технологии бяха представени и на 6-та Международна конференция с младежка сесия „Eкологично инженерство и опазване на околната среда“ (ЕИООС'2019), проведена в началото на юни в Бургас. На форума, пред представители на научните общности на 12 държави, свои научни резултати представиха също Институтът по микробиология, БАН и Университет "Професор д-р Асен Златаров", Бургас – партньори по проекта Clean&Circle.

4-12-06-19

Разработката на екип от Биологическия факултет на СУ „Система за контрол на процесите на метаногенеза и продукция на биогаз с молекулярни флуоресцентни техники“ беше представена за финансиране от корейска страна на работна среща на корейски екип с представители на българската научна и бизнес общности, състояла се в края на месец май. Системата е готова да бъде автоматизирана, т.е. бъде изведена като приложение на телефон и по този начин да се управлява най-трудно управляемия микробиологичен процес.

„Корея търси български идеи и разработки за комерсиализация. Винаги е подходящо време за подкрепа на добри идеи. Затова сме тук и много се надяваме мисията ни да успее“. Това заяви генералният директор на Global Commercialisation Centre of Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), YoungDuk Park, Ph.D. при откриването на работната среща на корейския екип с представители на българската научна и бизнес общност. Тя бе организирана от The Edge, стартъпът на JA Bulgaria, който бе домакин на събитието. Бюджетът на КАITS е 745 млн. долара, които отиват в подкрепа на проекти и идеи в Корея и 34 страни от 5 континента. Средствата се осигуряват от корейското правителство, венчър фондове и бизнеса. Работата на KAIST е да открива научни резултати и да свързва бизнеса с учените. Финансират се основно проекти от ИТ сектора, чисти технологии, обработка на големи бази данни, агробизнес, роботика и умни градове. KAIST е най-големият Център за трансфер на технологии в Корея. Той е част от най-големият технически университет в страната. Идеята на KAIST е България да се превърне в техен хъб за Европа и в това отношение беше проявен интерес към изграждащия се Център за компетентност Clean&Circle, представен от координатора на проекта проф. Яна Топалова от Биологическия факултет на СУ.

5-12-06-19

Основната цел на проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) е изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци. Очакваният резултат е модерно оборудван и функциониращ Център за компетентност, отговарящ на потребностите на науката, икономиката и образованието в съответните области.

Общата стойност на проекта е 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

Бенефициент по проекта е СУ "Св. Климент Охридски" с партньори: Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Институт по физикохимия - БАН; Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН; Институт по микробиология - БАН; Фондация "Клийнтех България".

Асоциирани партньори по проекта са: Столична община, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- ЕООД, Енергийна Агенция - Пловдив, Университет – Модена, Италия.