Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / Първа научна среща по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Сlean&Сircle)

   

Първата научна среща по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Сlean&Сircle), ще се проведе на 4 декември 2018, от 9.30 ч. в зала №230 на Университет по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Хр. Смирненски“ 1, София.

Срещата има за цел консолидиране на научните екипи по проектни дейности за повишаване на ефективността на сътрудничеството. Очакваме да присъстват всички изследователи, непосредствено ангажирани в научно-развойната дейност, които да представят приноса си към текущите и планираните дейности по проекта до 30 март 2019 г.

Срещата ще бъде проведена в две части. В част 1 всеки екип ще представи своите членове, основните си достижения по темите на проекта и планираните задачи по проектните дейности до края на първата година на проекта (30 март 2019). Част 2 ще бъде за среща на екипите, които работят по дадена дейност. В част 2 ще може да планирате отговорностите по изготвяне на първи Технически отчет.

Координатор на проекта
Проф. дбн Яна Топалова