Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / Първа научна среща по проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   
ПЪРВА НАУЧНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА – ВОДИ, ОТПАДЪЦИ, ЕНЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА“
 

Първа научна среща проведе проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност.

Срещата се състоя на 4 декември 2018 г. Домакин беше Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), партньор по проекта. Целта на срещата беше консолидиране на изследователските екипи и преглед на изпълнените и предстоящите научни задачи.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране. Водеща организация е СУ „Св. Климент Охридски” с партньори: Университет по архитектура, строителство и геодезия; Лесотехнически университет; Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас; Институт по физикохимия - БАН; Институт по органична химия с център по фитохимия–БАН; Институт по микробиология - БАН; Фондация "Клийнтех България". Асоциирани партньори по проекта са: Столична община със Столично предприятие за третиране на отпадъци, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- ЕООД, Енергийна Агенция - Пловдив, Университет – Модена, Италия.

На събитието присъстваха 70 представители на бенефициентите и на асоциираните партньори, както и представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

photo_1

Форумът беше открит с приветствие на координатора на Clean&Circle проф. Яна Топалова, от Биологическия факултет на СУ, която изрази радостта си от това, че въпреки срещаните административни трудности в осъществяването на проекта, научната общност показва готовност за посрещане на предизвикателствата. Тя изтъкна подкрепата от страна на Управляващия орган на Оперативната програма за преодоляване на трудностите.

Срещата протече в две сесии – представителна и работна. В първата сесия водещите изследователи по партньори представиха екипите си, основните области, в които работят и дейностите си по проекта. Във втората сесия участниците се разделиха по групи според работните пакети по проекта, за да уточнят конкретни организационни мерки и да планират предстоящите си задачи.

photo_2
 
photo_3

Асоциираните партньори демонстрираха за пореден път силната си подкрепа за проекта с присъствието на свои екипи. Галина Симеонова от Дирекция „Управление на отпадъците“ на Столична община изрази готовност не само за прилагане на резултатите от проекта, но и за предоставяне на информация за текущи проблеми и казуси, както и на възможности за реализиране на пилотни решения. „Научните изследвания трябва да се прилагат по-бързо в практиката, за да се видят реалните резултати от тях“, заяви госпожа Симеонова.

„За „Софийска вода АД“ това е един стратегически проект“, каза Станислав Станев, директор на дирекция „Експлоатация и поддръжка“ в компанията. „Днес видяхме нови теми, по които нямаме търпение да си сътрудничим“, подчерта той.

Енергийна Агенция - Пловдив и Университета Модена – Италия също потвърдиха своята готовност за сътрудничество.

Това беше първата от поредицата научни срещи, предвидени по проекта. Тя премина при отлична организация, създадена от домакините от УАСГ и създаде необходимите предпоставки за успешно изпълнение на предстоящите научно-приложни дейности.

3