Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Биотехнология / Преподаватели / доц. д-р Диляна Николова

   

лаб. 136
тел: 02 8167 222
e-mail: d.nikolova@biofac.uni-sofia.bg

 

Служебен адрес Драган Цанков № 8, София-1164
каб. № 136, лаб. № 107 / 108
Заемана длъжност доцент
Основни дейности и отговорности Учебна дейност, Научно-изследователска дейност, Ръководител на Магистърска програма Индустриални биотехнологии.
Преподавателски опит

1996 - 2003 г. - асистент; старши асистент, РУ "Ангел Кънчев", Катедра Екология и опазване на околната среда;
2004 - 2008 г. - Старши асистент - СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет, кат. Биотехнология;
2008 - 2015 г. - Главен асистент, кат. Биотехнология;

2015 г. - доцент, кат. Биотехнология.

Курсове

В ОКС Бакалавър на спец. Биотехнологии:

Основи на биотехнологичните производства – лекции, упражнения;

Биотехнологии на първичните метаболитни продукти - упражнения;

Практикум по биотехнология – упражнения.

В ОКС Магистър на спец. Индустриални биотехнологии:

Индустриални продуценти на биопродукти –лекции, упражнения;

Индустриални биотехнологии – лекции, упражнения.

Ръководител при разработване на дипломни работи

Образование

1988 - 1993 г - Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Магистър - Биотехнолог, със специалност Биотехнологични процеси и специализация Микробиологични процеси и технологии
2002 - 2007 г. докторант, катедра Биотехнология, Биологически факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

2010 г. - Доктор, 02.11.11 Технология на биологично активни вещества

Научна проблематика

 

Млечнокисели бактерии и техния пробиотичен потенциал;Получаване на хидролазни ензими от микромицетни продуценти в свободни и имобилизирани култури; Биологична активност на почвени микроорганизми, повлияващи развитието на растенията; Биологична активност на новосинтезирани аналози на природни биологично активни вещества.

 

Научни публикации