Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Биотехнология

   

Ръководител: доц. д-р Диляна Николова

тел. 02 8167 222
e-mail: d.nikolova@biofac.uni-sofia.bg

Основоположно звено за създаване и утвърждаване на катедра „Биотехнология“ е Проблемната научноизследова-телска лаборатория по биотехнология, която е създадена през 1980 г. На 31.08.1981 г. са създадени катедра „Инженерна биология“ към БФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и междудисциплинарната специалност по инженерна биология. Същата служи като модел за междувузовото обучение на студентите по специалност Биотехнологии в Центъра по биотехнология към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Основател и пръв ръководителя на катедрата и специалността Биотехнологии е проф. д-р Христо Панайотов. С решение на Академическия съвет на Софийски университет от 12.05.1999 г., катедра „Инженерна биология“ е преименувана в катедра „Биотехнология“.

За периода от 1995 до 2000 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Венелин Балуцов. От 2001 до 2007 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Атанас Атев, от 2008 до 2012 г. - доц. д-р Светла Илиева, от 2012 до 2016 г. - доц. д-р Валентин Савов, от 2016 до 2022 г. - доц. д-р Диляна Николова.

b-7

проф. д-р Христо Панайотов, основател и пръв ръководител на катедрата

 

Преподавателите от катедра „Биотехнология“ активно участват в обучението на студентите от бакалавърска и магистърска степен на професионално направление Биотехнологии, както и от професионални направления Биологически науки и Педагогика на обучението по биология.

Основната научноизследователска дейност в катедра „Биотехнология“ се развива в областите на биотехнологиите, ориентирани към хранителна, козметична, фармацевтична промишленост, селско стопанство и опазване на околната среда. В катедрата са обособени и функционират учебни и научноизследователски лаборатории по технология на биологично активните вещества, първични метаболитни продукти, Вторични метаболитни продукти, биотехнологични производства, биопроцесни системи и ферментационен сектор.

b-1
b-3
b-2
Проф. Христо Панайотов представя Центъра по биотехнология – 1987 г. Откриване на ново ферментационно отделение през 1987 г. Колективът на катедра „Биотехнология“ в първите години след нейното основаване – 1985 г.
b-4
b-5
DSC_0195

Доц. Балуцов и проф. Атев

Юбилейна конференция 1988 г.

Колективът на катедра „Биотехнология“

към 2003 г.

Колективът на катедра „Биотехнология“

към 2013 г.

В резултат на изследователската работа на научно-преподавателския екип на катедрата през годините са подадени заявки и защитени над 20 авторски свидетелсва и патенти. Въз основа на тях в български биотехнологични фирми са внедрени и функционират технологии за получаване на биологичноактивни вещества.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Основната научноизследователска проблематика в катедра „Биотехнология“ е насочена в няколко направления: изолиране и охарактеризиране на продуценти на биологично активни вещества (БАВ); класически и модерни способи за повишаване на биосинтетичните възможности на индустриални продуценти на БАВ; производство и приложение на ензимни препарати; получаване на антибиотици, пигменти и други вторични метаболити; изследване на пробиотичните свойства на млечнокисели бактерии и получаване на пробиотични препарати; биотрансформация и биоконверсия на вторични и отпадни продукти; изучаване на микробните биофилми и възможностите за тяхното приложение; разработване на нови методи за имобилизация на биопродуценти; разработване на биопрепарати с приложение в земеделието и др. През последните десет години преподаватели от катедрата са били ръководители или участници в над 20 международни и национални научноизследователски проекти. След 2008 г. в катедрата са защитени седем докторски дисертации в ПН 5.11 Биотехнологии.

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Преподавателите от катедра „Биотехнология“ водят обучението по задължителни и четири избираеми дисциплини на студенти от бакалавърска степен, спец. Биотехнологии: Основи на биотехнологичните производства, Биотехнология на първични метаболитни продукти, Биотехнология на вторични метаболитни продукти, Планиране и анализ на експеримента, Процеси и апарати в биотехнологията, Практикум по биотехнология, Биотехнология на хранителните продукти, Биотрансформация на органични съединения, Биотехнология на алкохолни продукти, Биотехнология на белтъци от неконвенционални източници. В другите седем специалности в Биологическия факултет се извежда задължителна или избираема дисциплина Биотехнология.

b-6
IMG_0330
BTH_4_kurs
P_20180710_121203
   
P_20180712_160427
P_20170713_100120
Провеждане на практически упражнения и производствени практики в катедра „Биотехнология“

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Преподавателският състав на катедра „Биотехнология“ е отговорен за обучението на студентите от магистърска програма Индустриални биотехнологии“ към спец. Биотехнологии, но участва също и в обучението на студентите от магистърска програма „Растителни биотехнологии“. Основните дисциплини, които се водят, са: Индустриални продуценти в биотехнологиите, Управление и маркетинг на биотехнологичните производства, Индустриални биотехнологии, Предизвикателства в биотехнологиите, Преддипломен практикум.