Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (2022-2023 г.) - МОДУЛ "МЛАДИ УЧЕНИ"

   
bf-su

 

Конкурс

за подбор на кандидати от модул „Млади учени“, които ще бъдат финансирани през първия етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (2022-2023 г.) в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (по образец);
 2. Копие на дипломата за висше образование, ОКС „Магистър" за млади учени;
 3. Попълнен формуляр за проектно предложение. Срокът за изпълнение на проекта и назначението по програмата са до 11 месеца, но най-малко - 6 месеца;
 4. Попълнена карта за оценка ;
 5. Декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
 6. Копие на сертификат за владеене на чужд език (при наличие на такъв).

Срок за подаване на документите: от 03.10.2022 г. до 16.10.2022 г.

 

Всички документи се подават на имейл susi_4@biofac.uni-sofia.bg (г-жа Мариана Модрева) като архив, който съдържа електронно подписани или подписани и сканирани pdf-файлове, както и оригинално попълнените документи (неподписани). Архивът трябва да е озаглавен с името на кандидата на латиница. Дипломите и всички останали документи, удостоверяващи заявените активности в проектното предложение и картата за оценка, се подават под формата на сканирано копие, което се включва в архива.

След изпращане на документите, всеки кандидат получава входящ номер, който ще се използва при обявяване на класирането.

 

Изисквания към кандидатите (от Насоките на програмата):

"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ. По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.

 

Кандидати по този модул могат да:

 • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
 • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
 • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

Допълнителна информация:

 • Кандидатите, които ще бъдат одобрени за финансиране, сключват трудов договор или допълнително трудово споразумение за определен срок, през който отговарят на критериите за МУ и осъществят проекта си.
 • До 15 дни след приключване на срока на сключения договор, участниците в програмата изготвят научен отчет за осъществените дейности и постигнати научни резултати. Към публикациите, в резултат на работата по програмата, задължително се изписват благодарности. Примерен текст: Това изследване е подкрепено от Министерството на образованието и науката по Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. / This research is supported by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Program „Young Scientists and Posdoctoral Students – 2“.
 • Още информация за програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти 2" може да се намери на https://www.mon.bg/bg/101140

КЛАСИРАНЕ (модул „Млади учени“) и одобрени за финасиране кандидати по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ (2022-2023 г.) в Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от допълнителен прием