Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр.79 /07.04.2015 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по:

 

за нуждите на Департамента по спорт, катедра „Индивидуални спортове и рекреация“:

  • 1.3. Педагогика на обучението по спорт /аеробика/ - един;

 

за нуждите на Департамента за информация и усъвършенстване на учители, катедра „Хуманитарно образование“:

  • 1.3. Педагогика на обучението /методика на обучението по физическо възпитание и спорт/ - един;

 

за нуждите на Департамента за информация и усъвършенстване на учители, катедра „Хуманитарно образование“:

  • 1.2. Педагогика /начално образование/ - един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

  • заявление /по образец/;
  • автобиография;
  • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
  • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
  • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
  • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората:

Стая 117, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504

Тел. 02/ 986 11 83; 02/ 9308 489

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.