Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 37/16.02.2015 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по славянски филологии, катедра „Славянски литератури“:

 • 2.1. Филология /литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – чешка и словашка литература/ - един;

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Наказателноправни науки“:

 • 3.6. Право /наказателно-процесуално право/ - един;

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Трудово и осигурително право“:

 • 3.6. Право /трудово право и обществено осигуряване/ - един;

за нуждите на Департамента по спорт, катедра „Индивидуални спортове и рекреация“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по спорт /фитнес/ - един;

за нуждите на Департамент за информация и усъвършенстване на учители, катедра „Хуманитарно образование“:

 • 1.2. Педагогика – един;

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Фармацевтична и приложна органична химия“:

 • 4.2. Химически науки /високомолекулни съединения/ - един на половин щат;

за нуждите на Философски факултет, катедра „Философия“:

 • 2.3. Философия /онтология/ - един;

 

асистент по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ:

за нуждите на Философски факултет, катедра „История и теория на културата“:

 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /обща теория на културата/ - един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората:

Стая 117, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504

Тел. 02/ 986 11 83; 02/ 9308 489

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.