Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 278/25.11.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

за асистенти по:

 

за нуждите на Физически факултет, катедра „Астрономия“:

 • 4.1. Физически науки /оптика, оптометрия/ - един;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“:

 • 4.3.Биологически науки /физиология на животните и човека/ - един;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“:

 • 7.1. Медицина /патофизиология/ - един;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Фармацевтична и приложна органична химия“:

 • 7.3. Фармация /фармацевтична химия/ – един на половин щатна бройка;

 

за нуждите на Факултет по Славянски филологии, катедра „Славянско езикознание“:

 • 2.1. Филология /история на украинската литература/ - един;

 

за нуждите на Департамент по информация и усъвършенстване на учители, катедра „Хуманитарно образование“:

 • 1.3. Педагогика на обучението по … /методика на обучението по английски език/ - един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората:

Стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504

Тел. 02/ 987 36 34; 02/ 9308 701

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.