Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 96/21.11.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

  • 3.8. Икономика /икономика и управление на отраслите – иновации и предприемачество/ - един;

 

главни асистенти по:

  • 4.1. Физически науки /ядрена физика/ - един;
  • 4.3. Биологически науки /физиология на животните и човека/ - един;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки /дискретни структури и алгоритми/ - един;
  • 4.2. Химически науки /теоретична химия/ - един;
  • 2.1. Филология /Славянски езици. Сръбски и хърватски език/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 987 36 34; 02/ 9308 701

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.