Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 26/07.04.2015 г.

   

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

  • 2.1. Филология /немскоезична литература/ - един;

 

доценти по:

 

  • 2.2. История и археология /нова и съвременна история – история на Русия/ - един;
  • 4.2. Химически науки /радиохимия/ - един;

 

главни асистенти по:

  • 2.1. Филология /приложна лингвистика – немски език/ - един;
  • 4.1. Физически науки /астрономия и астрофизика/ - един;
  • 4.4. Науки за земята /география на страните – регионална и политическа география/ - един;
  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /книгознание, библиотекознание, библиография – библиотекознание, библиография, дигитализация на книжовното наследство/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

стая 117, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83; 02/ 9308 489

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.