Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 13/14.02.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 2.1. Филология /полска литература/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /книгознание, библиотекознание, библиография/ - един;
 • 4.5. Математика /вероятности и статистика – разклоняващи се стохастични процеси/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /онлайн журналистика и комуникация/ - един;
 • 4.5. Математика /вероятности и статистика – вероятностни разпределения при модели на риск/ - един;

 

доценти по:

 • 2.1. Филология /общо и индоевропейско езикознание/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика /съвременни образователни технологии/ - един;
 • 2.3. Философия /средновековна философия/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /книгознание, библиотекознание, библиография/ - един;
 • 3.6. Право /гражданско и семейно право/ - един;
 • 4.2. Химически науки /органична химия – органичен катализ/ - един;

 

главни асистенти по:

 • 1.2. Педагогика /мултимедия, медиазнание и медийна педагогика/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /журналистика – телевизионно новинарство/ - един;
 • 3.2. Психология /възрастова и педагогическа психология – педагогическа психология/ - двама,
  с изисквания към кандидатите:
  • да притежават образователна и научна степен „Доктор“ по психология;
  • да владеят перфектно поне един западен език /английският е с предимство/;
  • да имат публикации в съответната научна област;
 • 3.6. Право /международно право и международни отношения/ - един;
 • 4.2. Химически науки /физикохимия и теоретична химия/ - един;
 • 2.1. Филология /граматика и историческа лингвистика – английски език/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34