Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности

   

в-к "24 часа", бр. 78 / 20.03.2020 г.

 

Във връзка с изтичане на срока на извънредното положение, обявено за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., срокът за подаването и приемането на документи по обявените конкурси за академични длъжности във в-к „24 часа“, бр. 78 от 20.03.2020 г. се удължава до 14.07.2020 г.

 

С оглед спазването на противоепидемичните мерки, документи се подават и приемат след предварително запазен час на тел..: 02/9308 451; 02/ 986 11 83 или на имейл адрес: gergana_avramova@admin.uni-sofia.bg; lyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“:

  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Аудиовизуално съдържание) – един с изискване към кандидатите: минимум две години опит в медиите и комуникациите;

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“:

  • 7.3. Фармация (Технология на лекарствените форми) – един по чл. 68 ал.1 т. 3 от КТ;

 

двата със срок 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

  • заявление /по образец/;
  • автобиография;
  • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
  • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
  • удостоверение за трудов стаж по специалността;
  • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.