Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Владимир Филипов Вълов, Факултет по класически и нови филологии

Конферентна зала – Ректорат на СУ, Северно крило.

Защита на дисертационния труд на Владимир Филипов Вълов на тема: „Някои аспекти на интонационната типология“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, докторска програма „Германски езици“ (Фонетика и фонология – английски език).

Председател на научното жури: Проф. д-р Владимир Любенов Жобов

 

Автореферат

Рецензии:

 

 

Становища:

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Англицистика и американистика, СУ "Св. Климент Охридски", бул. „Цар Освободител“ № 15, Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.