Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стоян Асенов Димитров, Философски факултет

Ректорат, Северно крило, І етаж, Заседателна зала № 2

Публична защита на Стоян Асенов Димитров, редовен докторант към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма по Културология (Теория и история на културата. Художествена култура и телевизия. Телевизионни форми на традиционните изкуства, нови художествени форми, специфични за телевизията, телевизията като медия на художествената култура), отчислен с право на защита, на дисертация със заглавие “Визуална реторика и симулация на автентичност в телевизионните документални филми на историческа тематика. Комуникативната преднамереност в историческите предавания за античността по Вайъсат Хистори Ченъл и по Българска Национална Телевизия през последните пет години”.

Председател на научното жури: проф. д-р Орлин Мирчев Спасов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 17.05.2019 г. в 11:20 ч.