Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Надежда Стоянова Стоянова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Манипулация и авторитет (Манипулативното влияние на авторитета в процеса на комуникация)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Манипулации в комуникацията), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Венцеслав Бондиков

Председател на научното жури: доц. д-р Деяна Петкова

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Деяна Петкова

проф. д.н. Руси Маринов

Становища:

проф. д-р Венцеслав Бондиков

доц. д-р Катя Михайлова

доц. д-р Цветан Кулевски