Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михаил Петров Герговски, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Михаил Петров Герговски - докторант на самостоятелна подготовка за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Юридическа психология) с дисертационен труд на тема: "Психодиагностика на криминалното поведение на извършители на убийства"

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев

Автореферат

Рецензии:

Становище:

Публикувано на 13.12.2018, 16:52 ч.