Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Цветанова Цветкова, Факултет по класически и нови филологии

2 зала - Ректорат на СУ

 

Защита на дисертационния труд на Мария Цветанова Цветкова на тема: „Социални и личностни фактори в езиковото тестиране и оценяване“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Приложна лингвистика – английски език).

 

Председател на научното жури: Доц. д-р Цветомира Георгиева Венкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища:

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Англизистика и американистика, каб. СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

Защитата ще се състои на 20 юни 2019 г. от 14.00 часа в 2 зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.