Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Лиляна Кънчева Табакова, Факултет по класически и нови филологии

1 зала - Ректорат на СУ

 

Защита на дисертационния труд на Лиляна Кънчева Табакова на тема:

„Литература на свидетелството“ в Латинска Америка (1950-1989 г.)“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Испаноамериканска литература).

 

Председател на научното жури: Доц. д-р Татяна Петрова Пантева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Испанистика и португалистика, каб. 125а, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.