Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивана Младенов - Бочева, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на Ивана Младенов - Бочева, редовен докторант, за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа психология) с дисертационен труд на тема: "Мотивационни фактори, влияещи върху обучението на майчин език на българите в Република Сърбия".

 

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: