Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивайло Ганелинов Добрев, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертационен труд на Ивайло Ганелинов Добрев, редовен докторант, отчислен с право на защита по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: „Експерименталният дух и хоризонтите на интерсубективната екзистенция. Увод в идеята на експерименталната онтология”.

Научен ръководител на докторанта е проф. д.ф.н. Александър Тодоров Андонов

Председател на научното жури: доц. д-р Цветина Иванова Рачева

Автореферат

Рецензии:

Становища: