Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илона Ивова Аначкова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на докторант Илона Ивова Аначкова за присъждане за образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език). Тема на дисертацията: "Духовността в съвременното визуално изкуство".

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Кирилов Михайлов

Автореферат

Рецензии:

Становища: