Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Анастасов Герджиков, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на Георги Анастасов Герджиков, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Въведение във философията) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: „Свят и светове. Съвременните културни нагласи и философията”.

Председател на научното жури: проф. д.ф.н. Сергей Стоилов Герджиков

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 22.01.2019 в 14.20 ч.