Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Джонатан Джейкъб Кенигсън, Философски факултет

Зала 63, Ректорат

Публична защита на дисертационен труд на за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на Джонатан Джейкъб Кенигсън, задочен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език).

Тема на дисертацията: „Математика и МатезисMathematics and Mathesis

Научен ръководител на докторанта: проф. д-р Веселин Христов Дафов

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Георгиев Елчинов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 15.05.2019 г. в 15:12 ч.