Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дмитри Алексеевич Балаликин, Философски факултет

Ректорат, ІІІ етаж, зала 63

Публична защита на Дмитри Алексеевич Балаликин, задочен докторант към катедра "Логика, етика и естетика", Философски факултет, по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) , на дисертация със заглавие “Аподиктичният метод в медицината: неговото приложение в работите на Гален"

 

Председател на научното жури: доц. д-р Валентина Георгиева Кънева

Рецензии:

Становища: