Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Боян Зоран Иванович, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Социални и комуникационни особености на технологичната журналистика” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Теория на журналистиката и медиите), редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Мария Попова

Председател на научното жури: доц. д-р Орлин Спасов

Автореферат

Рецензии:

доц. д-р Орлин Спасов

доц. д-р Стела Ангова

Становища:

проф. д-р Маргарита Пешева

проф. д-р Илиана Павлова

доц. д-р Мария Попова