Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Биляна Йорданова Попова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Знанието като път към човешкото съвършенство във философията на Ал Фараби/Knowledge as a Path towards Human Perfection in Al Farabi's Philosophy” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Любенов Гънгов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 19.02.2019 г. в 16:08 ч.