Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Атина Парасхос Мурелату, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Атина Парасхос Мурелату, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Иновативен модел за оценка на ученици с умствена изостаналост“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. днп Мира Димитрова Цветкова – Арсова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: