Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ас. Весела Стефанова Мирчева - Игликина, ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски“

Зала 209, ДИУУ

Публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на ас. Весела Мирчева, oбласт на висше образование: 1. Педагогически науки и професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...(Методика на обучението по български език в начален етап).

 

Научен ръководител: проф. дпн Росица Пенкова

Председател на научното жури: доц. д-р Мариета Савчева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: