Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анита Петрова Николова, Философски факултет

бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, етаж 1, зала 130

Публична защита на Анита Петрова Николова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика – Академична реторика и комуникация) с дисертационен труд на тема: „„Реторични особености на съвременната академична комуникация“. Редовен докторант, с научен ръководител проф. дфн Иванка Мавродиева

 

Председател на научното жури: доц. д-р Силвия Илиева Цветанска

Автореферат

Рецензии:

Становища: