Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ани Николова Колева, Факултет по класически и нови филологии

Втора заседателна зала на СУ, Ректорат.

Защита на докторска дисертация на Ани Николова Колева на тема „Криминалните статии в българските и немските печатни медии. Текстoлингвистични и социолингвистични аспекти” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Докторска програма „Общо и сравнително езикознание“, немски и български език.

Председател на Научното жури: доц. д-р Галина Павлова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: