Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Адриана Спасова Иванчева, Философски факултет

бул. “Цариградско шосе“ №125, блок 4, етаж 1, Конферентна зала „Яйцето“

Публична защита на Адриана Спасова Иванчева за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика –Реторика и сатира) с дисертационен труд на тема: „Визуално–реторически аспекти на карикатурата в Италия през XІX век““. Редовен докторант, с научен ръководител доц. д-р Герасим Иванов Петрински

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Георгиева Стефанова

Автореферат

Рецензии:

Становища: