Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Абиола Бамийоко - Окунгбае, Философски факултет

Зала 21, Ректорат

Публична защита на дисертационен труд на Абиола Бамийоко - Окунгбае, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на ангилйски език)

Тема на дисертацията - Philosophical Dimensions of Psychopharmacology (Философски измерения на психофармакологията)

Председател на научното жури - проф. дфн Анета Георгиева Карагеоргиева

Автореферат

Рецензии:

Становища: