Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Абдул Джо Момо, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на Абдул Джо Момо за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Философия с преподаване на английски език) с дисертационен труд на тема: "Благодеянието като морален императив в медицинската практика".

 

Редовен докторант с научен ръководител доц. д-р Валентина Кънева. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури проф. д-р Александър Любенов Гънгов

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 13.05.2019 г. в 11.30 ч.