Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Културология

   
  • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
  • Форма на обучение: редовна
  • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
  • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 4, каб. 408; тел. (02) 870 63 26
  • Контакти:
  • Инспектор учебна дейност:Ангелина Чипева | chipeva@phls.uni-sofia.bg
  • културоВлогия

Специалност Културология в Софийски университет приема първия си випуск през академичната 1991/1992 г. Тя има една бакалавърска и пет магистърски програми, в рамките на които подготвя експерти в областта на управлението, администрацията и мениджмънта на културата, културните политики, пазара на културни продукти, културния маркетинг и реклама, организацията на културни събития, културните експертизи и анализи, както и в областта на изследванията на културните процеси.

В бакалавърската програма по културология студентите получават широкопрофилно образование в областта на културата, нейната комплексност, комуникативен потенциал, различни традиции и ценности. Магистърските програми задълбочават това познание чрез специализации в сферата на изкуствата, културната антропология, културния туризъм и социализацията на културното наследство, медийните изследвания, историята на жените и пола.

Прочетете още