Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Методика на чуждоезиковото обучение

   

Ръководител на катедра "Методика на чуждоезиковото обучение":

Проф. д-р Милена Йорданова

приемно време: понеделник 16.30 - 18.00
e-mail m.yordanova@uni-sofia.bg

 

Уеб сайт на катедрата

 

Основана 1969 г.

Катедра Методика на чуждоезиковото обучение е научно звено на Факултета по класически и нови филологии при СУ „Св. Климент Охридски“. Нейната задача е подготовката на учители по съвременни езици: английски, арменски, гръцки, испански, италиански, немски, португалски и френски език. Традиционно в нея се обучават и учители по латински и старогръцки език.

Методическата подготовка на студентите от образователно-квалификационната степен „бакалавър“ във ФКНФ се осъществява според Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ в двата семестъра на IV курс (последната година от следването). Тя има два елемента – теоретически и практически.

Теоретичната подготовка включва лекционен курс по методика (30 часа, зимен семестър), семинарни упражнения (30 часа, зимен семестър) и два избираеми курса по дисциплини в областта на теорията и практиката на обучението по съвременни езици (общо 30 часа, летен семестър).

Практическата подготовка на студентите се осъществява чрез педагогически практикум в общообразователните училища (75 часа, зимен семестър) и педагогически стаж (75 часа, летен семестър). В практическото обучение участват над 50 опитни учители (ментори) от столични училища, с които катедрата е сключила договори за сътрудничество.

Катедрата предлага магистърска програма за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър по филология“ (методика на чуждоезиковото обучение). Магистърската програма има интердисциплинарен характер. Предвиждат се курсове по методика, лингвистични, литературоведски, психологически и други дисциплини с общ хорариум от 900 часа.