Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Класически Изток

   

Ръководител на катедра "Класически Изток"

Проф. д-р Гергана Русева

приемно време:

  • вторник - от 08.00 до 09.30 ч., каб. 19

e-mail: grruseva@uni-sofia.bg

website на специалност Индология, Иранистика, Арменистика и кавказология

 

Година на основаване: Индология 1983 г.
  Иранистика 1993 г.
  Арменистика и кавказология 1995 г.

Катедра "Класически изток" е създадена през 2000 г. и включва три специалности: Индология, Иранистика, Арменистика и кавказология.

Най-старата сред тях е специалност "Индология", основана през академичната 1983/1984 г. В бакалавърската програма по индология се преподават хинди, санскрит и урду. Освен тези три индийски езика, студентите имат възможност да изучават по собствен избор и панджаби. Специалността осигурява всеобхватно научно познание за древната и съвременна история на Индия, за нейната култура, литература, философия, религии и езици. Академичният състав на специалност "Индология" включва преподаватели и учени с висока професионална квалификация, които вече четири десетилетия допринасят за утвърждаването на Софийския университет като научното средище на индологичните изследвания в България. Възпитаници на специалността се реализират успешно като преподаватели по хинди, санскрит и урду в университети в Европа и САЩ, както и като експерти по Индия и региона в Министерство на външните работи на Република България и в други държавни институции.

Десет години след специалност Индология, през 1993 г., е създадена специалност Иранистика. Преподаването на персийски език у нас обаче води началото си още от 1959 г., когато в СУ "Св. Климент Охридски" започва изучаването му като факултативна дисциплина в специалност Тюркология. След откриването на специалностите Арабистика и Индология персийският език влиза и в техните учебни планове. През учебната 1991/1992 г. е открита Персийска филология като втора специалност, в която се изучават дисциплините персийски език, теоретична граматика на персийския език, история на Персия и Иран, класическа персийска литература и Съвременна персийска литература. През учебната 1993/1994 г. в рамките на Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии е открита редовна специалност Иранистика. Днес випускници на специалност Иранистика са повече от 50 дипломирани иранисти, реализиращи своите знания и умения в най-различни сфери на обществения живот. Кадри на специалността днес работят в Министерството на външните работи, в Министерството на вътрешните работи, в Държавна агенция за бежанците, сферата на културата, на науката, в системата на държавната сигурност, на туризма и търговията, в чужбина.

Академичната специалност Арменистика и кавказология е открита през 1995 г. първоначално под името Арменска филология в отговор на все по-засилващите се връзки между Република България и Република Армения в областта на икономиката, науката и културата. Понастощем тя предлага обучение само в бакалавърска програма. С оглед на необходимостта от познаване на историята и културата на народите в Прикавказието и Прикаспието и на процесите, които днес протичат там, от учебната 2009/2010 г. специалността Арменистика и кавказология предлага нови дисциплини с етноложка, литературна, историческа, културологическа, демографско-социологическа и геополитическа ориентация към въпросния регион.

Освен бакалавърските програми по индология, иранистика и арменистика и кавказология, катедра "Класически Изток" предлага магистърска програма "Индийско и Иранско културознание и обществознание", инициирана през 2001 г., като "Индийско културознание и обществознание" и разширена през 2007 г. с профил по иранско културознание и обществознание.

Катедра "Класически Изток" на ФКНФ обучава и докторанти по професионално направление 2.1. Филология.

Понастоящем обучението в катедрата е обезпечено от десет преподаватели, от които 5 хабилитирани (3 професори и 2 доценти), 3 главни асистенти със степен "доктор" и 2 асистенти. Освен това в специалност "Индология" преподава и 1 гост професор от Р Индия, благодарение на дълготрайното и плодотворно сътрудничество между Софийския университет и Индийския съвет за културни връзки (ICCR) към Министерството на външните работи на Република Индия. Част от колегията на катедрата са и четирима изследователи, от които 1 с ниво 3, 2 с ниво 2 и 1 с ниво 1.

 

Преподаватели