Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Приложна неорганична химия / Преподаватели / чл. кор. проф. дхн Тони Спасов

   
Spassov

Тони Спасов

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“,

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

стая 321, телефон 02 8161 236

e-mail tspassov@chem.uni-sofia.bg

Образование:

1976-1979 - София - НПМГ „Акад. Л. Чаталов“, София

1979-1984 - София - СУ ”Св. Кл. Охридски”, Химически факултет, Специалност – химия, Специализация – неорганик-аналитик, Магистър по химия

1988 - София - придобиване на научната степен “доктор(физикохимия)

2003 - София - придобиване на научната степен, “доктор на химическите науки (химия на твърдото тяло)

 

Професионално развитие:

1984 - 1987 - Асистент по Неорганична химия, Катедра НХТ, Химически факултет

1987 - 1991 - Старши асистент

1991 - 1994 - Главен асистент

1994 - Доцент по “Химия на твърдото тяло”, Химически факултет, СУ

2005 - Професор по “Химия на твърдото тяло”, Химически факултет, СУ

 

Изследователска дейност:

области на научен интерес: Фунционални материали. Метастабилни материали

Нанокристални (нанофазни) материали

Фазови превръщания в метални сплави и соли

Кинетика на зародишообразуване и на кристален растеж

Термодинамика на сплави

Термични и магнитни свойства на бързозакалени и метастабилни материали

Водород в метали. Метални хидриди

Нови източници на енергия

Окисление и корозия на метални сплави.

Селективно разтваряне на сплави (микро- и нанопорьозни материали)

използвани методи:

(1) Методи за термичен анализ: диференциална сканираща калориметрия, диференциален термичен анализ, термогравиметрия. Методи за бърза закалка.

(2) Методи за структурен анализ: Оптична микроскопия, Елекронна микроскопия (TEM, SEM), електронна и рентгенова дифракция

(3) Електрохимични техники за хидриране на метални сплави

(4) Методи за охарактеризиране и изследване на магнитни и елекрически свойства на твърди вещества.

 

Преподавателска дейност (подготвени и четени курсове в СУ „Св. Кл. Охридски“):

1994 - лектор по: “Приложна неорганична химия”,

“Химия на твърдото тяло”,

“Неорганично материалознание”

“Инстр. методи за охарактеризиране на материали”

„Приложна електрохимия”

„Приложна термодинамика”

„Основи на материалознанието”

„Неорганично материалознание”

„Наноматериали”

„Биоматериали”

Ръководител на магистърска програма: „Функционални материали”

1984 - ръководител на дипломанти (35), специализанти (3) и докторанти (13), международни докторанти (2).

 

Публикации:

Научни статии: 149

Учебник “Увод в химията на твърдото тяло”

Доклади и постери на международни конференции: 84

Брой на забелязаните цитати: 1620 (h-индекс = 21)

 

Други данни:

1992 - Експерт-рецензент на МОН

1996 - Член на Съюза на научните работници в България

2008 - Член на УС на Съюза на химиците в България

1999 - Член на Хумболдтовия съюз в България

2010 - 2011 Председател на Секция “Химия” на Хумболдтовия съюз

1999 - 2002 Зам. декан на Химически факултет

1999 - 2008, 2012- Ръководител на катедра “Приложна Неорганична Химия”

2007 - 02.2008 Председател на Общото събрание на ХФ, СУ

02.2008 – 06.2015 Декан на Химически факултет на СУ

 

Специализации в чужбина:

05.1990 - 04.1991 Дортмундски университет, кат. Материалознание, Дортмунд, Германия

- цел на престоя DFG проект: Нанокристални материали: Получаване, структура и фазови превръщания.

- финансиран от DFG (Deutsche Forschungs Gemeinschaft)

10.1997 - 02.1999 Дортмундски университет, катедра Материалознание,

01.2004 – 07.2004 Дортмунд, Германия

- цел на престоя Стипендиант на фондация “Ал. фон Хумболдт”

10.2001 – 09.2002 Автономeн университет в Барселона, Испания

катедра Физика, група по Материалознание, гост-профессор

01.2005 - 02.2005 CMU, USA, гост-професор

01.2010 - 02.2010 Рурски университет, Бохум, Германия, гост-професор

01-02.2015 Университета в Мелбърн, Австралия, гост-професор

2006 - 2009 Гост-професор в ИЕЕС – БАН

2014 - Гост-професор в ИМСТЦХА – БАН