Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / химик д-р Паулина Гороломова

   

Професионална Автобиография

 

Poli

 

Паулина Гороломова

Email: PGorolomova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 888 913196

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – „Съвремвнни спектрални и хроматографски методи за анализ”, СУ „Св. Кл. Охридски” 2008г.
 • доктор – Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2013г.

Професионално развитие

 • химик Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2012 – до сега

Специализации и изследователски престои в чужбина

 • International The CAMD Summer School Electronic Structure Theory and Materials Design Copenhagen, 14-20 August 2010

Научни интереси

 • Насочен синтез, спектрално и структурно охарактеризиране на нови координационни съединения с потенциални противотуморни свойства.
 • Квантово-химични изследвания на : а) структура, спектрални свойстра и координационна способност на свободните лиганди, б) структура, спектрални свойства и механизъм на противотуморно действие на новите комплекси.
 • Синтез, структурно и спектрално охарактеризиране на нови координационни полимери.

Избрани публикации

 1. P. J. Gorolomova, R. P. Nikolova, B. L. Shivachev, V. I. Ilieva, D. Ts. Tsekova, T. D. Tosheva, E. S. Tashev, S. G. Varbanov, G. G. Gencheva,* “Theoretical and experimental studies on the coordination ability of 1,4 - bis (dimethylphosphinylmethyleneoxy) benzene”, Bulgarian Chemical Communications, Volume 43, Number 2 (pp. 244–253) 2011.
 2. Daniela Tsekova, Paulina Gorolomova, Georgi Gochev, Vassyl Skumryev, Georgi Momekov, Denitsa Momekova, Galina Gencheva, “Synthesis, structure and in vitro cytotoxic studies of novel paramagnetic palladium(III) complexes with hematoporphyrin IX”, Journal of Inorganic Biochemistry, DOI: doi: 10.1016/j.jinorgbio.2013.03.012, Accepted 22 March 2013.

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • “Проектиране на нови противотуморни препарати на основа на метални комплекси”, НФНИ, N09/61, 2017-2020, рък. Доц. д-р Г. Генчева.
 • “Рутений или платина: Насочен синтез на потенциални противотуморни препарати. Експериментално и теоретично изследване на влиянието на структурата върху биологичната активност ”, НФНИ, DDVU_10_0083, 2011–2014, рък. Доц. д-р Г. Генчева.
 • “Договор за финансиране на научен форум – IInd National Crystalographic Symposium”, УФНИ, дог. 107/2010, рък. Доц. д-р Г. Генчева.
 • “Нови комплекси на платина и злато с дипиридиламин и дипиридилкетон – експериментално и теоретично изследване на структура в твърда фаза и в разтвор”, УФНИ, дог. 068/2010, рък. Доц. д-р Г. Генчева.
 • “Комплекси на метали от първи преходен ред с фосфиноксидни и азот-съдържащи фосфиноксидни лиганди – в търсене на нови синергисти при екстракцията на неутрални метални комплекси”, УФНИ, дог. 112/2009, рък. Доц. д-р Г. Генчева.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
02 – 06 2010

Аналитична химия 2 част

(семинари и упражнения)

Компютърна химия
02 – 06 2011

Аналитична химия 2 част

(семинари и упражнения)

Молекулярна биология
04 2011

ЯМР спектроскопия към курса Инструментални методи в химията 2 част

(семинари и упражнения)

Ядрена химия, Екохимия, Химия
02 – 06 2012

Аналитична химия 2 част

(семинари и упражнения)

Екология
10 2014 – 01 2015

Съвременни методи на молекулната спектроскопия

(семинари и упражнения)

Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ

 

Други научни дейности

 • Член в „Българско кристалографско дружество”
 • Член в „Европейския кристалографски съюз”
 • Член във „Френската асоциация по медицинска химия”

Участия в научни форуми

 • NMR spectroscopy for life sciences, Bulgarian Academy of Science, Institute of Organic Chemistry with Center of Phytochemistry, Sofia, 8 – 10 April 2009
 • International School on Fundamental Chrystallography: Introduction on the international tables for Chrystallography, September 30 – October 5 2013, Sofia-Gyulechitsa, Bulgar
 • П. Гороломова, А. Иванова, Г. Генчева, „Комплекси на злато(III) с 2,2’-дипиридиламин – сравнително експериментално и теоретично изследване на структура и свойства”, VIII Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Май 20 – 21 2009, София, България, стр. 32.
 • D. Tsekova, R. Petrova, B. Shivachev, P. Gorolomova, V. Ilieva, S. Varbanov, G. Gencheva, „Transition metal complexes with dimethyl (methyleneoxyaryl) phosphine oxides –based ligands. Crystal and molecular structure of 1,4-bis(dimethylphosphinylmethyleneoxy)benzene and Copper(II) complex of 1,3-bis(dimethylphosphinylmethyleneoxy)benzene”, Ist National Crystallographic Symposium, October 22 – 23 2009, Sofia, Bulgaria, p. 129.
 • а)П. Гороломова, В. Илиева, Д. Цекова, С. Върбанов, Г. Генчева, „Теоретично изучаване на реактивоспособност, структура и свойства на BIS-диметил-(метиленоксиарил)-фосфиноксиди”, IX Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Май 18 – 19 2010, София, България, стр. 67; b) В. Илиева, П. Гороломова, Р. Петрова, Б. Шивачев, Д. Цекова, С. Върбанов, Г. Генчева, „Сравнително кристалографско изследване на комплекси на метали от първи преходен ред с нови фосфиноксидни лиганди”, IX Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Май 18 – 19 2010, София, България, стр. 64.
 • P. Gorolomova, G. Gencheva, „Theoretical study on the coordination ability of 2,2’-dipyridylketone (dpk). Stabile Pt(IV) complex of its hydrated gem-diol form”, Fourth Humboldt Conference on Computational Chemistry, July 12 – 15 2010, Varna, Bulgaria, p. 34.
 • G. Gencheva, D. Tsekova, P. Gorolomova, V. Ilieva, R. Petrova, B. Shivachev, T. Tosheva, E. Tashev, S. Varbanov, “Copper(II) Coordination Polymers with Dimethyl-(methyleneoxyaryl) Oxydes – based ligands: Synthesis, Structure and Properties”, SIZEMAT 2, September 19 – 21 2010, Nessebar, Bulgaria, p. 51.
 • а)P.Gorolomova, R. Petrova, B. Shivachev, V. Ilieva, T. Tosheva, E. Tashev, S. Varbanov G.Gencheva, “Theoretical and experimental studies on the coordination ability of 1,4-bis(dimethylphosphinylmethyleneoxy)benzene”, IInd National Crystallographic Symposium, October 21 – 23 2010, Sofia, Bulgaria, p. 48; b) V.Ilieva, R. Petrova, B. Shivachev, P. Gorolomova, T. Tosheva, E. Tashev, S. Varbanov G.Gencheva, “Structural diversity in Zinc(II) coordination polymers constructed with dimethyl(methyleneoxyaryl) phosphine oxide-ligands” ”, IInd National Crystallographic Symposium, October 21 – 23 2010, Sofia, Bulgaria, p. 42.
 • П. Гороломова, Г. Генчева, „Теоретично изследване върху координационната способност на лигандите 2,2’-дипиридиламин и 2,2’-дипиридилкетон”, X Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Май 17 – 19 2011, София, България, стр. 28.
 • а) P.Gorolomova, G. Gencheva, “Theoretical study on coordination ability of the ligands 2,2’-dipyridylamine and 2,2’-dipyridylketone”, CPMD2011: Extending the limits of Ab initio Molecular Dynamics Simulations for Chemistry, Materials Science and Biophysics, September 5-9 2011, Barcelona, Spine, p. 115; b) I. Koleva, P. Gorolomova, G. Gencheva, “Density Functional Theory study on the Molecular Structure and Reactivity of 5-Fluoruracil”, CPMD2011: Extending the limits of Ab initio Molecular Dynamics Simulations for Chemistry, Materials Science and Biophysics, September 5-9 2011, Barcelona, Spine, p. 112.
 • P.Gorolomova, R. Nikolova, B. Shivachev, V. Skumryev, D. Tsekova, V. Ilieva, S. Varbanov, T. Tosheva, E. Tashev, G. Gencheva, “Series of Manganese(II) coordination polymers containing dimethyl(methyleneoxyaryl) phosphine oxide-bridges and inorganic ligands: Synthesis, single-crystal structure and magnetic properties”, IIIrd National Crystallographic Symposium, October 3 – 5 2011, Sofia, Bulgaria, p. 25.
 • П. Гороломова, Г. Генчева, „Теоретично иследване върху координационната способност на лиганда 2,2’-дипиридиламин по отношение на AuIII”, Заключителна конференция по проект МАДАРА: Изчислителен комплекс за авангардни изследвания по молекулна динамика, нови материали и нанотехнологии, Октомври 20-21 2011, София, България.
 • P. Gorolomova, I. Koleva, V. Anastasova, M. Vrazhilova, G. Gencheva, „Theoretical studies on the coordination ability of series N-, O-, and N,O-containing ligands”, Научна конференция посветена на международната година на химията, Ноември 21 2011, София, България.
 • P. Gorolomova, Zh. Georgieva, B. Shivachev, R. Petrova, S. Varbanov, T. Tosheva, E. Tashev, D. Tsekova, S. Zareva, S. Tayandzhieva, Yo. Zhelyazkova, V. Skumryev, G. Gencheva, „Synthesis, Structural Characterization and Properties of Transition metals coordination polymers constructed by tertiary phosphine oxide-ligands”, Ежегодна научна конференция на Института по Органична химия с център по фитохимия към БАН, Април 25-26 2012, София, България.
 • a)P. Gorolomova, S. Chakarova, S. Simova, G. Gencheva, 14th Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users ‘ Meeting, Септември 16-19 2012 Златни пясъци, България, p60; b) P. Gorolomova, P. Shestakova, S. Todorova, V. Velcheva, G. Gencheva, 14th Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users ‘ Meeting, Септември 16-19 Златни пясъци, България, p78.
 • П. Гороломова, Г. Генчева, „Молекулна и електронна структура, спектрални свойства и координационно поведение на лиганда 2,2’-дипиридиламин по отношение на AuIIIКомбинирано теоретично и експериментално изследване”, Семинар на катедра „Аналитична химия” към ФХФ на СУ, Март 15 – 17 2013, Гюлечица, България.
 • Paulina Gorolomova, Zhana Georgieva, Rositsa Petrova, Boris Shivachev, Daniela Tsekova, Sonya Zareva, Tania Tosheva, Sabi Varbanov, Vassil Skumryev and Galina Gencheva, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, “SERIES OF TRANSITION METAL COORDINATION POLYMERS WITH N,O-CONTAINING ORGANIC LINKERS BASED ON TERTIARY PHOSPHINE OXIDES – SYNTHESIS, STRUCTURE AND PROPERTIES”, March 24-26, 2014, Sofia, Bulgaria, p. 67.
 • а) P. Gorolomova, B. Krebs, R. Petrova, B. Shivachev, S. Simova, G. Momekov, G. Gencheva, STRUCTURE, SPECTROSCOPIC PROPERTIES AND IN VITRO ANTIPROLIFERATIVE EFFECTS OF NEW AuIII COMPLEXES WITH DIPYRIDIN-2-YLAMINE, p. 51; б) S. Chakarova, P. Gorolomova, B. Krebs, G. Momekov, G. Gencheva, ”STABILIZATION OF HIGHER OXIDATION STATES OF PLATINUM BY COORDINATION WITH FLEXIBLE N,O,N-LIGAND DIPYRIDIN-2-YLMETHANONE AND RIGID N,N-LIGAND PYRIDINE-2-AMINE – SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE AND CYTOTOXICITY” , p.32, в) D. Tsekova, Y. Zhelyazkova, R. Petrova, B. Shivachev, N. Vassilev, P. Gorolomova, S. Varbanov, T. Tosheva, G. Gencheva, A SERIES OF Zn2+ COMPLEXES OF 1,2-BIS(DIMETHYLPHOSPHINYLMETHYLENOXY)BENZENE LIGAND - SYNTHESIS, STRUCTURAL CHARACTERIZATION AND SOLUTION CHEMISTRY, Fifth National Crystallographic Symposium with International Participation, 25-27 September 2014, Bulgaria, University of chemical technology and metallurgy, Sofia.
 • Б. Георгиева, П. Гороломова, Г. Генчева, Определяне на стандартни окислително-редукционни потенциали на смесено валентни платинови комплекси, XIV национална конференция по Химия за студенти и докторанти, 20-22 май 2015, София, България, стр. 55.
 • P. Gorolomova, V. Velcheva, A. Tadjer,G. Gencheva*, Solid state structure of the ligand 2,2’-diaminopyridine– A combined theoretical and experimental study, Introduction to the theoretical background of the Rietveld method and principles of crystal structure refinement from powder diffraction data. Sofia, Bulgaria, 28 September - 3 October 2015.
 • В.Велчева, П.Гороломова, Г. Генчева, Структура в твърда фаза на нови комплекси с потенциални противотуморни свойства и лиганди, използвани за получаването им, XV Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Факулетет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 18-20.05.2016, стр. 17.
 • P. Gorolomova, V. Velcheva, G. Gencheva, Experimental and Theoretical Study on the Molecular and Electronic Structure, Spectroscopic Properties and Coordination Behaviour of the Ligand 2,2-dipyridylamine, Sixth National Crystallographic Symposium with International Participation, Bulgarian Academy of sciences, Sofia, Bulgaria, 05-07.10. 2016, p. 49
 • P. Gorolomova, R.Petrova, B. Shivachev, S. Simova, G. Momekov, G. Gencheva, New AuIII-complexes with 2,2’-dipyridylamine. A quantum-chemical and experimental study of structure, spectroscopic properties and In Vitro antiproliferative effects , Young Research Fellow Meeting, Faculty of Pharmacy, University of Paris-South, Paris, France, 08-10 02 2017.