Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / Доц. д-р Иванка Дакова

   

Професионална Автобиография

 

Иванка Дакова

Email: i.dakova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161244

Факс: + 359 2 9625438

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – 1984, химия, СУ „Св. Кл. Охридски”
 • Доктор – 1994, химия - високомолекулярни съединения, СУ „Св. Кл. Охридски”; Тема: “Синтез и свойства на съполимери на метилметакрилата и метакриловата киселина и използването им за получаване на контролирано-отделящи лекарствени форми”

Професионално развитие

 • 2012 –…. Доцент, катедра "Аналитична химия", Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Кл. Охридски"
 • 2006 – 2012 Главен асистент, катедра "Аналитична химия", Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Кл. Охридски"
 • 2002 – 2006 Старши асистент, катедра "Аналитична химия", Химически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски"
 • 2001 – 2002 Асистент, катедра "Аналитична химия", Химически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски"
 • 1999 – 2001 Главен специалист, катедра "Аналитична химия", Химически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски"
 • 1990 – 1999 Химик, Център по специални полимери
 • 1987 – 1990 Докторант, Химически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски"
 • 1985 – 1987 Научен сътрудник, Институт по розата, етерично-маслените и лекарствените култури

Научни интереси

 • Аналитична химия; Методи за разделяне и концентриране; Полимери; Молекулно- и йонно-отпечатани полимери, Специационен анализ

Избрани публикации

 1. M. Mitreva, I. Dakova, I. Karadjova. Iron(II) ion imprinted polymer for Fe(II)/Fe(III) speciation in wine. Microchem. J., 132 (2017) 238–244. (http://dx.doi.org/10.1016/j.microc.2017.01.023)
 2. I. Karadjova, I. Dakova, T. Yordanova, P. Vasileva. Nanomaterials for elemental speciation – Critical Review. J. Anal. At. Spectrom., 31 (2016) 1949–1973. (DOI: 10.1039/C6JA00168H)
 3. I. Dakova, T. Yordanova, I. Karadjova. Non-chromatographic mercury speciation and determination in wine by new core-shell ion-imprinted sorbents. J. Hazard. Mater., 231–232 (2012) 49–56. (doi:10.1016/j.jhazmat.2012.06.034)
 4. T. Yordanova, I. Dakova, K. Balashev, I. Karadjova. Polymeric ion-imprinted nanoparticles for mercury speciation in surface waters. Microchem. J., 113 (2014) 42–47. (DOI: 10.1016/j.microc.2013.11.008)
 5. E. Mladenova, I. Dakova, I. Karadjova, M. Karadjov. Column solid phase extraction and determination of ultra-trace Au, Pd and Pt in environmental and geological samples. Microchem. J., 101 (2012) 59–64. (doi:10.1016/j.microc.2011.10.007)

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години) (има възможност да се включат всички или избрани договори)

 • "Рамковата Директива за Водите в България - аналитични/ екологични аспекти”. Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката; член на колектива; 2010 – 2013.
 • "Смесени наноансамбли от полиелектролит-повърхностноактивни вещества като основа за нов вид фото- и биоактивни детергенти". Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката; член на колектива;2010 – 2013.
 • "Аналитични методи за фракциониране и определяне на химични форми и на тотални концентрации на токсични елементи в проби от околната среда"двустранен проект (България - Македония). Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката; член на колектива; 2011 – 2014.
 • "Наносорбенти за лабораторен контрол на качество и безопасност на околна среда и храни (НАНОСОРБЛАБ)". Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката; ръководител на проект; 2012 – 2014.
 • "Нови материали като сорбенти за разделяне и концентриране на следи от замърсители в храни, напитки и проби от околната среда" – двустранен проект (България – Индия).Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката; член на колектива; 2013 - 2015 г.
 • "Традиционни български вина – характеристики и идентификация". Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката; член на колектива; 2014 – 2016.
 • "Синтез и охарактеризиране на нов хибриден сорбент за твърдофазна екстракция на триазинови хербициди в повърхностни води". Фонд „Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски“; ръководител на проект; 2015.
 • "Метилимидазол функционализирани сорбенти за специационен анализ на хром, базиран на високо селективна твърдофазна екстракция на Cr (VI)" Фонд „Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски“; член на колектива; 2016.
 • "Йонно отпечатани полимерни гелове като ефективни сорбенти за специационен анализ на желязо в повърхностни води ". Фонд „Научни изследвания” при СУ „Св. Климент Охридски“; ръководител на проект; 2017.
 • „Materials Networking”, финансиран по програма “Horizon 2020”; член на колектива; 2016 – 2019.
 • Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден; финансиран по програма “Horizon 2020”; член на колектива; 2016 – 2019.
 • Интелигентни материали за специационен анализ (SmartSpeciation); Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието и науката; ръководител на проект; 2017 – 2020.

Преподавателска дейност

Период от - до Дисциплина Специалност
2008 – Методи за разделяне и концентриране (лекции) Химия
2013 – Комбинирани и хибридни методи за анализ (лекции и упражнения) Магистърска програма “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”
2013 – 2017 Аналитична химия (лекции) Биотехнология, Биология, Екология и опазване на околната среда – задочно обучение
2015 – Аналитична химия (лекции) Химия, Екохимия, Компютърна химия, Химия и информатика
2017 – Аналитична химия (лекции) Биотехнология

Други научни дейности

Рецензент на публикации в:

Analytica Chimica Acta, Analytical Chemistry, ACS Applied Materials & Interfaces, Bulgarian Chemical Communications, Central European Journal of Chemistry, Chemical Engineering Journal, Chemical Engineering Science, CLEAN - Soil, Air, Water, Desalination, Environmental Chemistry Letters, Environmental Science and Pollution Research, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Journal of Hazardous Materials, Journal of Separation Science, Microchimica Acta, Separation Science and Technology, Talanta.