Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Новини / Допълнителен прием на специализанти за обучение в Медицински факултет

   

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

 

за зачисляване на кандидати за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, съгласно заповед № РД 21-2/08.08.2013 г. на Министъра на здравеопазването и Наредба № 34/2006 г. на МЗ.

Документи за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуване на обявата от 9,00 до 12,30 часа и от 13,00 до 15,30 часа всеки работен ден в Деканата на Медицински факултет ул. “Козяк” №1 (стъклената сграда в парка на УБ ”Лозенец”, кабинет № 5).

Допълнителна информация на тел. 960 7311, 960 7336.

 

Обявата е публикувана във вестник "Сега", бр. 200 (4777) от 28.08.2013 г. и “Новинар”, бр. 202 (6562) от 28.08.2013 г.

 

Необходими документи за участие:

 

I. За конкурс по документи по чл. 20а от Наредба № 34/ 2006 г. на МЗ за зачисляване на лекари, които работят в центрове за спешна медицинска помощ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

 1. Молба-образец - получава се от Деканата на МФ или тук .
 2. Нотариално заверено копие от дипломата за висше образование.
 3. Нотариално заверено копие от дипломата/свидетелството за придобита специалност (в случаите, в които има такава).
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка и трудов договор за назначаване от последната месторабота - център за спешна медицинска помощ.
 5. За места, финансирани от друг източник:
 • Нотариално заверено копие от сключен договор между кандидата и физическо или юридическо лице за целево финансиране на обучението през целия период на специализацията.
 • При условие че финансирането се извършва със средства от Европейските структурни фондове - документ, удостоверяващ участието в съответна програма или проект.

 

II. За конкурс по документи за зачисляване по чл. 20б от Наредба № 34/2006 г. на МЗ на места финансирани от държавата по приоритетни специалности:

 1. Молба-образец - получава се от Деканата на МФ или тук .
 2. Нотариално заверено копие от дипломата за висше образование.
 3. Нотариално заверено копие от дипломата/свидетелството за придобита специалност (в случаите, в които има такава).
 4. Препис-извлечение от трудовата книжка и трудов договор за назначаване от последната месторабота.

 

III. За конкурс по документи за зачисляване на места, съгласно чл.18г, ал.6 от Наредба № 34/2006 г. на МЗ на чужденци от страни извън ЕС:

 1. Молба-образец относно специалността, по която желаят да се обучават - получава се от Деканата на МФ или тук .
 2. Копие от дипломата за висше образование.
 3. Документ за владеене на български език и професионална терминология на български език в случаите по чл.186 от Закона за здравето.
 4. Удостоверение за признаване на професионална квалификация (ако има такава).
 5. Автобиографична справка - по образец на ЕС.
 6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване.

*** Документите по т. 2, 4, 5 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени.

 

IV. За конкурсен изпит за прием на места за специалности за лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи" – места, финансирани от друг източник:

 1. Молба-образец - получава се от Деканата на МФ или тук .
 2. Нотариално заверено копие от сключен договор между кандидата и физическо или юридическо лице за целево финансиране на обучението през целия период на специализацията.
 3. При условие че финансирането се извършва със средства от Европейските структурни фондове - документ, удостоверяващ участието в съответна програма или проект.
 4. Нотариално заверено копие от дипломата за висше образование.
 5. Препис-извлечение от трудовата книжка по дати и заемани длъжности или друг документ, удостоверяващ професионален стаж в случаите по чл. 10, ал. 2.
 6. Нотариално заверено копие от дипломата/свидетелството за придобита специалност (в случаите, в които имат такава).

 

Отпуснати места за обучение на специализанти за 2013 година в Медицински факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

 

Цена за участие в конкурса:

За зачисляване на специализация по документи – 60 лева.

За явяване на конкурсен изпит – 150 лева.

 

Таксите се заплащат в паричен салон на СУ „Климент Охридски”.