Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по научно направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки „Журналистика - Телевизионно програмиране и телевизионна среда“, обявен в Държавен вестник, бр.44 от 29.05.2018 г.