Начало / Новини / Конкурси / Архив / „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания“ към Фонд "Научни изследвания" към МОН

   

Срок за кандидатстване 30.09.2020 г.

 

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1173. Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса са налични на посочения електронен адрес.

Краен срок за кандидатстване: 17 ч. на 30 септември 2020 г. по електронен път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат.

Краен срок за предоставяне на документи за съгласуване и подписване от страна на СУ: 25 септември 2020 г.

 

Документите (Административно описание - част 1 на български и на английски език и Научно описание - част 2 на български и на английски език) се изпращат по електронна поща до npd@admin.uni-sofia.bg. Файловете трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа) за подписване с КЕП. Подписаните с електронен подпис документи, както и сканиран формуляр на Административното описание на български език с подпис и печат на СУ ще бъдат връщани обратно по електронна поща.

Всички проектни предложения следва да бъдат регистрирани в електронната система на СУ https://projects.uni-sofia.bg/. Към документите се прилага извадка (експортирана справка) от системата на СУ.

Документите, доказващи допустимостта на СУ в конкурса като базова организация или организация- партньор, са следните:

1. Указ на Цар Фердинанд за учредяване на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обнародван в Държавен вестник бр. 2 от 1889 г., съгласно т. 3.1.2. от Насоките за конкурса;

2. Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“, съгласно т. 3.1.2. от Насоките за конкурса. Документът е публично достъпен и на електронен адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/pravilnici_na_su

4. Декларация по Приложение 1;

5. Декларация по Приложение 2;

6. Декларации по Приложение 6 от Ректора и главния счетоводител

Посочените документи са депозирани еднократно на хартия в деловодството на ФНИ към МОН с писмо №100101/22 от 07.02.2020 г., валидни са за всички проектни предложения на СУ и не се изисква ръководителите да ги изготвят и набавят повторно. При подаване на предложението във ФНИ следва да се прикачи на електронния носител писмото, което ще бъде предоставяно на кандидатите по електронна поща заедно с подписаните с КЕП документи.