Начало / Университетът / Административна структура / Правилници на СУ

   
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на СУ

изменен и допълнен на 20 ноември 2019 г., в сила от 05 декември 2019 г.

ПРАВИЛНИК за образователните дейности в СУ

Правилник за прием на бакалаври за учебната 2021/2022 г.
Правилник за прием на магистри за учебната 2021/2022 г.
Правилник за провеждане на постдокторантура (научна специализация)
Правилник за структурата и дейността на сектора за Следдипломна квалификация в СУ
Правилник за планирането, организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение в СУ
НОВ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ - Приет с решение на Академичния съвет на 31 октомври 2018 г., изменен и допълнен с решения на Академичния съвет от 25 септември 2019 г., 30.10.2019 г., 29.01.2020 г., 26.02.2020 г., 27.05.2020 г., 21.10.2020 г.,16.12.2020 г. и от 26 май 2021 г.
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ - Изменен с решение на Академичния съвет на 19 октомври 2016 г.

Вътрешни правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност

приети на заседание на АС на 14.07.2021 г.

Вътрешни правила за придобиване на нова специалност
Правила за преместване на студенти
Правила за отпускане на стипендии
Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет на СУ - приет на заседание на АС на 22.02.2017 г.
Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в полза на СУ
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СУ - в сила от 1 ноември 2016 г.