Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" в професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право/, обявен в ДВ, бр. 23 от 17. Март 2017 г.