Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Дашенка Вънчева Кралева, Факултет по педагогика

Зала 1, Ректорат

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка -https://us04web.zoom.us/j/445659205?pwd=K3RHN3l3YmlzNUo4czZGeUIvcDYrUT09

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата се проведе дистанционно, чрез конферентна връзка.

 

Защита на докторската дисертация на Дашенка Вънчева Кралева на тема Оценяване на качеството на социални услуги от резидентен тип за деца по професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление на социалната работа). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайло Тепавичаров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: