Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 6 февруари 2019 г. ни напусна проф. дгн Георги Балтаков, дългогодишен преподавател в Геолого-географския факултет.

Проф. Георги Балтаков е изтъкнат географ и геоморфолог, дългогодишен преподавател в Геолого-географски факултет на Софийския университет. През периода 1990 – 1995 г. е бил ръководител на катедра „Геоморфология и картография“ в Геолого-географския факултет.

От 1969 до 1972 г. е работил като геоморфолог и геолог-картировач в Предприятие за геофизични проучвания и геоложко картиране. След спечелен конкурс през 1972 г. е назначен като асистент по геоморфология в Софийския университет, катедра „Геоморфология и картография”.

През 1981 г. защитава дисертация „Морфоструктурно засебяване на Ихтиманското Средногорие (основни етапи и съвременни тенденции)” и придобива научната степен „кандидат на географските науки” (доктор). От 1986 г. е доцент по геоморфология. През 2004 г. защитава успешно втора дисертация на тема „Неогенска и кватернерна скулптурна геоморфогенеза на източните части на Балканския полуостров” и става първият географ в Геолого-географския факултет на Софийския университет, придобил научната степен „доктор на географските науки”. От януари 2005 г. е избран за професор по геоморфология и палеогеография при Катедрата по климатология, хидрология и геоморфология в Университета.

Преподавателската му дейност е свързана с курсовете по Обща геоморфология, Кватернерна палеогеография, Приложна география, Инженерна и екологична геоморфология, Кватернерна геология. Има лекционни курсове по Геоморфология и География на почвите в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, филиал Смолян. Чел е лекции и в Университета в Хелзинки, Финландия. Автор е на два университетски учебника: „Кватернерна геоморфология и палаогеография” (1988) и „Кватернерна палеогеография” (в съавторство, 2003).

Членувал е в няколко научни организации: Българско геологическо дружество (председател на секцията по геоморфология); Българско екологическо дружество – Свищов (научен секретар); Българско географско дружество – член; Национална геоморфоложка комисия към Националния комитет по география – главен секретар.

Бил е член и на Холоценска комисия към INQUA (Международна асоциация за кватернерни изследвания към UNESCO) и участва в 2 международни проекта на IGCP/INQUA (национален координатор и координатор за балканските страни). Провеждал е съвместни изследвания в Северна Гърция и е участвал в организирането на два българско-гръцки симпозиума по проблемите на геологията и географията на Родопския масив.

В научното си творчество има над 70 публикации в различни области на геоморфологията и палеогеографията: неотектоника и морфотектоника, съвременен регионален морфогенезис (Ихтиманско Средногорие, Рила, Софийска котловина, Източна Стара планина, южните склонове на Средна Стара планина, басейна на Горна Арда и Западни Родопи), палеоклиматични (плейстоцен и холоцен) реконструкции, глациален морфогенезис и заледяванията в България, геоморфоложко и геоекологично картиране, методика на геоморфоложки и палеогеографски изследвания за целите на археоложките проучвания.

Академичната общност загуби обичан колега, преподавател и приятел, който ще остане в спомените със своя авторитет, трудолюбие и ерудиция.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски“