Начало / Новини / Новини и събития / Прием на студенти в специалност „Медицина“ в Софийския университет през учебната 2018/2019 година

   
Прием на студенти в специалност „Медицина“ в Софийския университет през учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019 година Софийският университет ще приема студенти в специалност „Медицина“ съгласно Меморандума за сътрудничество между Софийския университет и Медицинския университет – София и на основание Закона за висше образование, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“.

Кандидатстването ще се извършва чрез полагане на общи конкурсни изпити по биология и по химия, които се организират и провеждат от Медицинския университет – София, на основание на решение на Академичния съвет на Софийския университет от заседание, проведено на 18 април 2018 г.

Кандидатите следва да подадат документи за класиране в специалност „Медицина“ от 18 до 28 юни 2018 г. като валидират информацията от кандидатстудентския си запис в електронизираната система лично или чрез други лица в сектор „Прием на студенти“ в Ректората на Софийския университет. Документи за класиране не се приемат в офисите на фирми в страната. Процедурата по регистриране за класирането е електронизирана и се извършва единствено с линк от главната страница на Университета на адрес: http://www.uni-sofia.bg. Кандидатите трябва да валидират декларираните електронно данни в сектор „Прием на студенти“ на Ректората като представят следните документи:

- Документ за самоличност;

- Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието;

- Квитанция за платена такса за участие в класирането в размер на 30.00 лева.

С генерирания от системата входящ номер кандидат-студентите получават право за регистрация за явяване на общите кандидатстудентски изпити по биология и по химия при спазване на сроковете и изискуемите от Медицинския университет – София документи за процедурата.

Таксата за участие в общите кандидатстудентски изпити по биология и по химия в размер от 100 лева се заплаща в касите на Ректората на Медицинския университет – София (бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ет. 12), всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.30 часа, в събота – от 9.00 до 14.00 часа в срок от 18 до 28 юни 2018 г. След това кандидатите попълват състезателен картон по образец и представят в „Учебен отдел“ на Ректората на Медицинския университет – София следните документи:

- Картон с входящия номер за явяване на общите кандидатстудентски изпити по биология и по химия, издаден от сектор „Прием на студенти“ на Софийския университет;

- Фискален бон за заплатена такса за участие в общите кандидатстудентски изпити по биология и по химия;

- Диплома за завършено средно образование и едно копие на дипломата. Оригиналът се връща на кандидатите веднага след приемането на документите.

Всеки кандидат-студент получава разпечатка за достъп до общите кандидатстудентски изпити, в която са отбелязани и двата входящи номера. С тази разпечатка кандидатът се явява на двата изпита, съгласно разпределенията за явяване на изпит в Медицинския университет-София.

Резултатите от общите кандидатстудентски изпити по биология и по химия участват при формирането на бала и важат за класирането за прием на студенти само за специалност „Медицина“ в Медицинския факултет на Софийския университет.

Общите кандидатстудентски изпити ще се проведат от Медицинския университет – София на следните дати:

1 юли 2018 г. – биология и

8 юли 2018 г. – химия.

Балът за класиране на кандидатстващите за специалност „Медицина“ се образува като сума от конкурсните изпити по биология и по химия, положени в Медицинския университет – София, умножени с коефициент 2 и балообразуващите оценки по биология и по химия от дипломата за средно образование.

В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията за прием на студенти в специалност „Медицина“ на Софийския университет за учебната 2018/2019 година. Първият етап на класирането ще се извърши на 17 юли 2018 г. Класираните от този етап кандидати ще имат възможност да се запишат в специалност „Медицина“ като не участват в следващите етапи. Ако не се запишат, губят придобитите студентски права и отпадат от следващите етапи на класиране. Записването на класираните се извършва на 18 и 19 юли 2018 г.

Вторият етап на класирането ще се извърши на 22 юли 2018 г. В него участват некласираните от първия етап кандидат-студенти. Записването се извършва на 23 юли 2018 г. при следните възможности: Кандидатите да се запишат в специалност „Медицина“, като не участват в последния етап или да не се запишат в специалност „Медицина“ като губят придобитите студентски права и отпадат от последния етап на класиране.

Третият етап на класирането ще се извърши на 24 юли 2018 г. Срокът за записване е от 25 до 27 юли 2018 г. Резултатите от това класиране са окончателни.

Пълни подробности за приема на студенти в специалност „Медицина“ за учебната 2018/2019 година кандидатите могат да намерят тук .

***

Срокът за подаване на заявления за явяване на изпитите от втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет е 18 май 2018 г. Изпитите ще се проведат в периода 27 май – 24 юни 2018 г.

Резултатите от положените в Софийския университет кандидатстудентски изпити по биология и по химия от първата и втората кандидатстудентска сесии не важат за прием в специалност „Медицина“ в Софийския университет през учебната 2018/2019 година.