Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е водещ партньор в Центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

   
Софийският университет е водещ партньор в Центъра за компетентност   „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Целта на проекта е да се създаде ефективно функционираща инфраструктура в областта на контрола, пречистването и управлението на води; обработката, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на твърди отпадъци; реализация на енергийно и ресурсно ефективна икономика чрез получаване на възобновяеми и алтернативни източници на енергия, материали и ресурси; стимулиране на иновациите в технологиите за устойчива околна среда и кръгова икономика, както и развитие и реализация на предприемачеството на младите специалисти в тези направления.

Центърът за компетентност Clean & Circle се състои от три вертикални и четири хоризонтални модула. Вертикалните модули са „Води”, „Твърди отпадъци” и „Трансфер”. В модулите „Води“ и „Отпадъци“ има направления „Мониторинг, оценка и идентификация на проблемите” и „Чисти технологии” – създаване на реални чисти технологии. В двата модула като хоризонтални приоритети се включват дейности по кръговата икономика и постигането на енергийна и ресурсна ефективност.

Всички дейности в Центъра за компетентност ще са обединени в електронен облак за обмен и бързо ползване и структуриране на информацията. Важен приоритет е иновационната дейност на база на върхови постижения в научно-изследователската дейност. Планира се процесен контрол в реално време чрез автоматизирани химични, физични, технологични, микробиологични и молекулярни методи. Ключов фокус е поставен върху модул „Трансфер”. В него се планират дейности, свързани с обучението, разпространението на резултатите и технологичното предприемачество. Планират се мащабни учебни и квалификационни програми за обучение на бакалаври, магистри, докторанти, специализанти от бизнеса и научни институции.

Водещ партньор на Центъра за компетентност е Софийският университет "Св. Климент Охридски", а партньори по проекта са Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Лесотехническият университет, Университетът "Професор д-р Асен Златаров" – Бургас, Институтът по физикохимия, Институтът по органична химия с център по фитохимия-София, Институтът по микробиология и Фондация "Клийнтех България".

Асоциирани партньори по проекта са Столична община, „Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- ЕООД, Енергийна Агенция Пловдив и Университет – Модена- Италия.

Общата стойност на проекта 23 667 925,86 лева, от които 20 117 736,97 лева европейско и 3 550 188, 89 лева национално съфинансиране

Срокът за изпълнение на проекта е март 2018 г. - 31 декември 2023 г.

CleanCirlcle_Logo