Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет не са изплащани нерегламентирани възнаграждения

   
В Софийския университет не са изплащани нерегламентирани възнаграждения

По повод „разследване“, публикувано днес в онлайн медия, отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет е упълномощен да съобщи следното:

В Софийския университет не се изплащат нито „бонуси“, нито награди, нито допълнително материално стимулиране.

Брутната работна заплата на всеки работник в страната се формира от основна заплата и допълнителни възнаграждения. Всички суми, които се дължат над основната работна заплата на работещите, имат характер на допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително трудово възнаграждение се дължи на основанията, предвидени в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове като Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), Колективния трудов договор (КТД) и Вътрешните правила за работната заплата (ВПРЗ).

Допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер са свързани с трудовата дейност на работещите, придобитите образования и квалификации, трудов стаж, професионален опит и много други нормативни основания и са за конкретни дейности или функции, които са изпълнявани в образователната, научната, административната и проектната дейност на Университета.

Допълнителни възнаграждения като тези за трудов стаж и професионален опит, за по-висока професионална квалификация, за нощен и извънреден труд не са „раздавани“, те се изплащат задължително по НСОРЗ и са част от брутната работна заплата. Същото важи и за допълнителните възнаграждения, изплатени на основание КТД и ВПРЗ – те са елемент от брутната работна заплата и не са нито „бонуси“, нито допълнително материално стимулиране, нито награди, нито 13-а заплата.

Твърденията на една онлайн медия, че допълнителните трудови възнаграждения в Софийския университет се раздават произволно, не съответстват на истината нито юридически, нито фактически.

Допълнителните трудови възнаграждения, част от брутната работна заплата, не се „раздават“, а са дължими съгласно посочените нормативни основания. По същата причина не може да става и дума за преференциално отношение към отделни преподаватели или служители.

Не съответства на истината и твърдението, че някои декани, директори и др. получават по-големи възнаграждения за дейността си от други. Допълнителното трудово възнаграждение за изпълнение на ръководни функции е регламентирано в Колективния трудов договор и е еднакво за всички, изпълняващи съответната функция.

В момента приключват две проверки по сигнал на двама студенти – на Главна дирекция „Национална полиция“ и на Агенцията за държавна финансова инспекция относно законосъобразността на допълнителните възнаграждения на служителите в Софийския университет. Двете проверки вероятно ще завършат до края на октомври. Единствената причина въпросът да се повдига отново преди тяхното приключване може да бъде нечие опасение, че след края на проверките ще стане категорично ясно, че нередности няма и че в Софийския университет няма изплатени никакви възнаграждения, които да не са в съответствие с нормативната уредба.